Hero

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is geopend van 17 mei tot en met 17 augustus.

– Het gaat om een samenwerking die bestaat uit minimaal 2 bedrijven of een bedrijf en een kennisinstelling.

– Een R&D-project moet bijdragen aan sectorplannen. Een belangrijk onderwerp daarin is het verduurzamen en digitaliseren van de mobiliteitssectoren.

– Subsidie is alleen beschikbaar voor projecten gericht op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

– De minimale projectomvang is € 5 miljoen aan subsidiabele kosten. De minimale subsidie per deelnemer in een samenwerkingsverband is € 125.000.

– Een project ontvangt maximaal € 25 miljoen subsidie. Hiervan is maximaal € 15 miljoen per deelnemer in een samenwerkingsverband.

– Een R&D-project moet kunnen starten binnen 2 maanden na verlening van de subsidie. De maximale looptijd van een project is 4 jaar.

Na 17 augustus 2021 beoordeelt een adviescommissie de voorstellen. Deze commissie brengt naar verwachting in oktober een advies uit. Op basis daarvan beslist de staatssecretaris welke projecten subsidie ontvangen.

Gepubliceerd op 21 mei 2021