Hero

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Daarnaast kunnen ondernemers rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%).

Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen verhoogd om ondernemers extra te stimuleren om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. Zoals productieapparatuur voor het voorkómen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen (hergebruik). Bovendien komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen (per belastingplichtige per jaar en per bedrijfsmiddel) in aanmerking.

Ten opzichte van 2021 zijn er 32 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen. 28 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan. Hieronder de opvallendste wijzigingen ten opzichte van de Milieulijst 2021 op een rijtje:

Algemeen

 • MIA-aftrekpercentages: deze zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Uit onderzoek blijkt namelijk dat milieu-investeringen duurder zijn geworden en/of fors duurder zijn ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven. De hogere aftrek moet duurzame investeringen een extra stimulans geven.
 • Hoogste kortingspercentage van 45%: hieronder vallen transitiegerichte bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen dragen wezenlijk bij aan het realiseren van bijvoorbeeld een circulaire economie, of het versnellen van de klimaatadaptie. Voorbeelden hiervan zijn: nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO₂ en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.
 • Verhoogd plafond: voor bedrijfsmiddelen in hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 gold het plafond dat een investering voor maximaal € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar en/of bedrijfsmiddel in aanmerking komt. Dit plafond is verhoogd naar maximaal € 50 miljoen. Hierdoor kunnen bedrijven die grote investeringen in duurzame technieken doen beter worden ondersteund.

Circulaire economie

 • Meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in een circulaire economie: bedrijfsmiddelen die hieraan bijdragen zijn in de brochure herkenbaar aan een blauw icoon 'circulaire economie' (CE). De meeste daarvan staan in hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk richt zich op investeringen in de volgende industriële takken: maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen. CE-investeringen voor de landbouwsector staan in hoofdstuk 2. Het nuttig toepassen van CO2 staat in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 6 staan CE-investeringen in gebouwen.
 • Slimme afvalbakken met afvalpers voor buiten: deze zijn nieuw op de Milieulijst verschenen. Ze moeten zwerfafval voorkomen en zorgen voor efficiënter vervoer van afval. Voor het tegengaan van plastic zwerfafval en het verlies van plasticgranulaat is ook een nieuw bedrijfsmiddel opgenomen. Om microplastics in het afvalwater te voorkomen is de recirculatie-installatie met filter voor koelwater dat vrijkomt bij het slijpen van kunststof lezen erbij gekomen.
 • Verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat: deze moet meer toepassingen hiervoor stimuleren, zodat dit recyclaat nuttig wordt toegepast.
 • 3D-printers: de mogelijkheden zijn wat verruimd, ter vermindering van grondstoffengebruik.

Duurzame landbouw

 • Systeem voor het meten van individuele voedingsstoffen: deze is nieuw verschenen op de Milieulijst. Dit omdat de glastuinbouw in hoog tempo technieken ontwikkelt om efficiënter om te gaan met water en voedingsstoffen. 
 • Stekcel: ook investeringen in een aparte stekcel waarin veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, komen in 2022 in aanmerking.
 • Nullozing: de eisen voor investeringen in nullozing zijn verduidelijkt. Een telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing komt niet meer in aanmerking. Een regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van drijfmest draagt bij aan het verminderen van ammoniakemissies in open teelten.
 • Duurzame stallen: voor de veehouderij geldt bij alle duurzame stallen dat de maximumbedragen per dierplaats zijn gestegen. Dit als gevolg van hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen (als onderdeel van duurzame stallen) komen niet meer in aanmerking.
 • Paardenstallen: er is een Maatlat Duurzame Veehouderij ontwikkeld voor paardenstallen (MDV paard). Stallen die voldoen aan de eisen van deze maatlat komen nu ook in aanmerking voor de MIA\Vamil.
 • Apparatuur of software voor registratie en analyse van voedspelverspilling: deze is opgenomen om voedselverspilling tegen te gaan, evenals een nieuw bedrijfsmiddel met doelvoorschrift voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen of diervoeders.
 • Winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen voor toepassing in humane voedingsproducten: hiervoor is een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift opgenomen. Deze moet zorgen voor een optimale verwaarding van biomassa en reststromen. Dit draagt bij aan de eiwittransitie.

Duurzame mobiliteit

 • Elektrische personenauto's: in 2022 biedt de MIA\Vamil hier geen voordeel meer voor. Dit omdat deze inmiddels gangbaar zijn geworden. En daarom geen ondersteuning meer nodig hebben. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen blijft wel in aanmerking komen. Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven ook op de Milieulijst. En deze stijgen waar mogelijk in fiscaal voordeel.
 • Vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel: deze is nieuw op de Milieulijst 2022.
 • Elektrisch voertuig voor het vervoeren van containers en trailers op een bedrijfsterrein: deze is nieuw op de Milieulijst 2022. 
 • Elektrische bakfietsen: de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd.
 • Oplaadpunten en elektrische auto’s met zonnepanelen: hiervoor gelden per 2022 strengere eisen.
 • Elektrische snor-, brom- en motorfietsen: deze komen niet meer in aanmerking voor de MIA\Vamil. Speed-pedelecs wel.
 • Zakelijk gebruikte pleziervaartuigen: ondernemers in de scheepvaart die investeren in het zuiveren van toiletwater afkomstig van zakelijk gebruikte pleziervaartuigen, kunnen in 2022 gebruikmaken van de MIA\Vamil.
 • Oplaadpunten voor vaartuigen: hiervoor is een apart bedrijfsmiddel opgenomen.
 • Nageschakelde roetfilters en katalysatoren voor stikstofemissies: hiervoor komen voortaan ook nieuwere motoren in aanmerking.
 • Elektrische mobiele werktuigen: hiervoor gelden eveneens soepelere eisen. Deze mogen nu ook in een stal of op een schip gebruikt worden.
 • Elektrische hoogwerkers voor gebruik in de buitenlucht: deze zijn toegevoegd aan de lijst.

Klimaat en lucht

 • Verdere verduurzaming van de industrie en beperking van (broeikasgas)emissies: dat is wat de wijzigingen in de Milieulijst 2022 beogen.
 • Apparatuur voor vervanging van gefluoreerde broeikasgassen: deze is nieuw op de Milieulijst 2022 verschenen en moet het gebruik van deze zogenaamde F-gassen verminderen. Andere bedrijfsmiddelen zijn als gevolg van deze nieuwe mogelijkheid gewijzigd of van de lijst verdwenen.
 • Omschrijvingen verduidelijkt en aangescherpt: dit geldt voor een aantal bedrijfsmiddelen op de Milieulijst. Zoals die van de optische stofdetectie en -registratie en de naverbranders.

Ruimtegebruik

 • Investeringen in klimaatadaptatie en biodiversiteit (hoofdstuk 5 van de Milieulijst): investeringen in woonhuizen en woonschepen zijn per 2022 niet meer expliciet uitgesloten van het MIA\Vamil-voordeel. Tenzij dit in de codeomschrijving van een bedrijfsmiddel anders is bepaald. Hiermee wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verduurzaming van de gebouwde omgeving een extra impuls geven.
 • Vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen rond woningen: investeringen hierin komen in 2022 in aanmerking voor de MIA\Vamil.
 • Aanleg van een infiltratiesysteem bij bestaande woningen: investeringen hierin kunnen ook op voordeel rekenen.
 • Waterbuffer onder parkeerplaatsen en andere verharde oppervlakten rond woningen: investeringen hierin kunnen ook op voordeel rekenen.
 • Snoeihout: voor investeringen in het versterken van de biodiversiteit in een gebied komen voortaan ook voorzieningen gemaakt van snoeihout in aanmerking.

Gebouwde omgeving

 • Investeringen in circulaire gebouwen: om dit te stimuleren zijn extra opties toegevoegd. Het is dan voortaan mogelijk om te kiezen voor een gebouw met:
  - 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD, of;
  - 3 bouwmaterialen en een toestel binnen een gebouwinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD, of;
  - een gebouw dat voor ten minste 50% (op volumebasis) bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. 
 • Berekening van de reductie milieudruk: deze is komen te vervallen.
 • Eisen aan een materialenpaspoort: deze zijn gewijzigd en duidelijker omschreven. 
 • Dakbedekkingseis duurzame gebouwen: deze is gewijzigd.
 • Vegetatiedak: er is een mogelijkheid toegevoegd om een gebouw met een vegetatiedak te melden.
 • Duurzame bouwmaterialen: hiervoor zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. Zoals betontegels van gerecycled materiaal, refurbished plafondplaten en een circulaire staalconstructie met terugnamegarantie.
 • Circulaire zonnepanelen: hiervoor zijn aanvullende eisen opgenomen. Daardoor is duidelijker welke panelen in aanmerking komen voor de MIA\Vamil.

Gepubliceerd op 18 januari 2022